Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Carrera Makelaars

  1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen Carrera Makelaars (hierna “wij”, “ons” of “de makelaar”) en onze klanten (hierna “u” of “de klant”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten of het aangaan van een overeenkomst met Carrera Makelaars, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

  1. Makelaarsdiensten

2.1 Carrera Makelaars biedt diensten op het gebied van onroerend goed, waaronder de verkoop, aankoop, verhuur en taxatie van woningen en commercieel vastgoed.

2.2 Onze diensten worden uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsorganisaties waar wij bij aangesloten zijn.

  1. Verantwoordelijkheden van de klant

3.1 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie met betrekking tot het onroerend goed dat u wilt verkopen, verhuren of aankopen.

3.2 U stemt ermee in om ons tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemmingen en machtigingen met betrekking tot het onroerend goed, zoals vereist door de wet- en regelgeving.

  1. Honorarium en betaling

4.1 Het honorarium voor onze diensten wordt vooraf met u overeengekomen en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

4.2 Betaling van het honorarium dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Indien u in gebreke blijft met de betaling, behouden wij ons het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Carrera Makelaars is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies of kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.

5.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie die door u is verstrekt.

  1. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

6.1 Wij zullen vertrouwelijke informatie die u aan ons verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

6.2 Wij zullen passende maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

  1. Beëindiging

7.1 U heeft het recht om de overeenkomst met Carrera Makelaars op elk moment te beëindigen, mits dit schriftelijk wordt medegedeeld.

7.2 Carrera Makelaars behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met u te beëindigen indien u in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of indien wij van mening zijn dat voortzetting van de dienstverlening niet langer mogelijk of wenselijk is.

  1. Geschillenbeslechting

8.1 In geval van geschillen tussen u en Carrera Makelaars zullen we ons inspannen om deze in onderling overleg op te lossen.

8.2 Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de geldende wet- en regelgeving.

  1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

9.1 Carrera Makelaars behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en diensten na de datum van wijziging.

9.2 Indien u het niet eens bent met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft u het recht om de overeenkomst met Carrera Makelaars te beëindigen.

  1. Slotbepalingen

10.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10.2 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [land/jurisdictie].

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die vermeld staan op onze website.

Laatst bijgewerkt: 14-06-2023

Compare listings

Vergelijken